ကိုးဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ကို ျဖစ္ ေစ တဲ့ ဗိုင္းရစ္ပ္ ပိုး ရဲ႕တရားဝင္ နာမည္ ျဖစ္သည္။ ကရိုနာ ေရာဂါပိုး ရဲ႕ ေရာဂါ အုပ္စု (မိသားစု ဝင္) ျဖစ္ပါတယ္။

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
SARS-CoV-2