रगतमा उपस्थित एन्टिबडीहरू (प्रतिरक्षा प्रोटीन) को स्तर मापन गर्ने कार्य।

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Serology