खोपको कुनै पनि अनावश्यक वा अप्रत्याशित प्रभाव।

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Side Effect