एक व्यक्तिबाट अर्कोमा जाने भाइरसको क्षमता।

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Transmission