ကာကြယ္ေဆး ထိုးျခင္း သည္ ကြ်န္ပ္ တို႔ ၏ ကိုယ္ခံအား စနစ္ ကို ထို ေရာဂါ မွ ကာကြယ္ေပး ရန္ အေထာက္ အကူ ေပး သည္။

ထို ေဆး ထိုးျခင္း ကို shot (ထိုးျခင္း), jab (ထိုးျခင္း), needle (အပ္), inoculation(ေဆးထိုးျခင္း) ဟူ၍ အသံုး အႏွဳန္း ကို သံုးသည္။

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Vaccination