ကာကြယ္ ထိုးေဆး အသစ္၊ စမ္းသပ္ဆဲ ျဖစ္ျပီး၊ အသံုးျပဳ ခြင့္ လုိင္စင္ မရွိေသး၊

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Vaccine Candidate