ကာကြယ္ေဆး ထိုးရန္၊ ေဆး ရွိ ေနေသာ္လည္း၊ မေသ မခ်ာ ျဖစ္ေန သည့္ အတြက္ ေဆးထိုးရန္ ေႏွာင့္ေနွး ေန ျခင္း၊ ျငင္းဆန္ေနျခင္း

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Vaccine hesitancy