ဗိုင္းရပ္စ္ ပိုး ထဲတြင္ မ်ိဳးရိုး ဗီဇ အနည္းငယ္ေျပာင္းလဲ ျခင္း။ အမ်ိဳး အစား ကြဲျခင္း သည္၊ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား ပြါး သည့္ အခါ၊ ပံု တူ ကူးသည့္ အခါ မ်ားတြင္ျဖစ္တတ္ သည္။

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Variant (mutation)