ကိုးဗစ္-၁၉ ကိုျဖစ္ေစသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး မ်ိဳး ႏွင့္ မတူ သည့္ ျ့ပဳျပင္ထားသည့္ ပိုး ပါဝင္သည္။ ထို ျပဳျပင္ထား သည့္ ပိုး အတြင္းမွာ ကိုးဗစ္-၁၉ ျဖစ္ေစတဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး အပိုင္းမ်ားပါဝင္သည္။ ၄င္းကို “viral vector” အထူးျပဳျပင္ထားသည့္ ပိုး ဟုေခၚသည္။ “viral vector.” အထူးျပဳျပင္ထားသည့္ ပိုး က ကြ်န္ပ္တို႔ ကိုယ္ခႏၵာ ထဲ ကိုေရာက္သည့္အခါ ၄င္းက ကိုးဗစ္-၁၉ ႏွင့္ ဆင္တူ သည့္ ပရိုတင္းကို ဖန္တီးေစသည္။ ဖန္တီးမွုဳ ကို ကြ်န္ပ္ တို႔ ဆဲလ္မ်ား က ပံုတူ ကူးပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခႏၵာ ကိုယ္ ထဲ T-lymphocytes (ေသြးျဖဴဆဲလ္မ်ိုဳး) ႏွင့္ B-lymphocytes (ေသြးျဖဴဆဲလ္မ်ိဳး) ကို တည္ေဆာက္ေစ ျပီး၊ ကိုယ္ ခႏၵာ က မွတ္မိ သြားျပီး၊ ေနာက္ေနာင္ ဗိုင္းရပ္စ္ ပိုး ဝင္ေရာက္ လာသည့္ အခါ ဘယ္လိုတိုက္ထုတ္ ရ မည္ ကို သိသြားပါတယ္။

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Viral vector vaccine