အခ်ိန္ ႏွင့္ တေျဖးေျဖး ကိုယ္ခံအား က်သြားျခင္း

 

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Waning immunity