जब तपाईंको प्रतिरोधात्मक क्षमताको स्तर समय बित्दै गएपछी कम र कम हुँदै जान्छ।

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Waning immunity