ကာကြယ္ေဆး၂မ်ိဳးသို႔မဟုတ္၂မ်ိိဳးထက္မ်ားသည့္အမ်ိဳးအစားမ်ားကိုေပါင္းစပ္ျပီးေဆးတေခ်ာင္းတည္းအေနႏွင့္ထိုးေပးျခင္း။

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Conjugate vaccine