သုေတသန ျပဳလုပ္စဥ္ ေဆးအစြမ္း သက္ေရာက္မွဳ မည္မွ် ရွိသည္ ကိုဆိုလုိသည္။

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Efficacy