Khi hầu hết mọi người trong cộng đồng đều có sự bảo vệ đối với một bệnh truyền nhiễm. Sự bảo vệ ở mức độ cao sẽ khiến vi trùng càng lúc càng khó lây lan từ người này sang người khác. Việc này có thể giúp chận một cách thành công sự lây lan của bệnh trong cộng đồng.

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Herd immunity