ေဆးတဗူး အတြင္း တၾကိမ္ မ က ထိုး ႏုိင္သည့္ ေဆး ရွိ ေနျခင္း

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Multi-dose vial