ဗိုင္းရပ္ ပိုး မ်ား တဦး မွ တဦး သို႕ ကူး စက္ျခင္း

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Transmission