ကာကြယ္ေဆးထိုးျပီးေနာက္မေမွ်ာ္လင့္သည့္တန္ျပန္သည့္အျဖစ္ဆိုး။ ကာ ကြယ္ထိုးေဆး ေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ အျခား အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ျခင္း

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Adverse event following immunisation (AEFIs)