ျပင္ပ ကေန ကိုယ္ခႏၵာ တြင္း ေရာက္ လာလွ်င္ ေရာဂါ ျဖစ္ေစ ႏိုင္ တဲ့ ဘက္တီးရီးယား၊ ဗိုင္းရပ္စ္၊ မွိဳ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ခံအား ပိုးက ယင္းတို႔ ကို ေတြ႕ ရင္ ေရာဂါ ကိုတိုက္ဖ်က္ ႏိုင္တဲ့ ကိုယ္ခံအား ကို ထုတ္ေပးသည္။

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology