အျဖစ္အပ်က္တခုႏွင့္ အျခားတခု တခ်ိန္တည္းျဖစ္ေပၚျခင္း။
တခ်ိန္တည္းမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္၊ အေၾကာင္းအရာတခုေၾကာင့္ ေနာက္တခု ဆက္ျဖစ္တယ္လုိ႔မယူဆႏိုင္ျခင္း.။

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Association